Pracovný pomer a odvody zo mzdy v roku 2022

Pracujete na trvalý pracovný pomer a zaujíma Vás, ako odvody ovplyvňujú výšku Vašej čistej mzdy? Aká bude výška Vašej čistej mzdy v roku 2022 ? Odpovede na tieto otázky Vám uvedieme v tomto článku

Ak pracujete na trvalý pracovný pomer, vykonávate závislú prácu, ste chránený Zákonníkom práce. Pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou, v ktorej sú dohodnuté podstatné náležitosti, ako druh práce a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce, mzdové podmienky(ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve) a ďalšie pracovné podmienky ako výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby.

V pracovnej zmluve máte dohodnutú výšku hrubej mesačnej mzdy, čo v praxi znamená, že po odpočítaní odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a 19 % preddavku na daň z príjmov (upraveného o daňový bonus) bude výška čistej mesačnej mzdy nižšia. Odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovni sa vypočítajú z vymeriavacieho základu, ktorý prestavuje hrubá mzda zamestnanca. Odvody, ktoré budú strnuté z hrubej mzdy zamestnanca predstavujú spolu 13,4 %.

Výška odvodov ovplyvňuje čistú mzdu zamestnanca a cenu práce zamestnávateľa (hrubá mzda zamestnanca + odvody zamestnávateľa za zamestnanca). Odvody zamestnávateľa predstavujú 35,2 % z hrubej mzdy zamestnanca.

Zamestnanec je povinný zo svojej mzdy platiť preddavky na daň z príjmov, ktoré mu zamestnávateľ zráža zo mzdy a odvádza daňovému úradu. Preddavok na daň z príjmov sa počíta zo základu dane, ktorý predstavuje hrubá mzda znížená o odvody zamestnanca (13,4 %) a o nezdaniteľnú časť základu dane. Ako zamestnanec máte nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, v roku 2022 je to mesačne v sume 381,61 €.

Nezdaniteľná časť základu dane sa odvíja od sumy životného minima, od 1.7.2021 je výška životného minima 218,06 €/mesiac. Ak daňovník dosiahol základ dane (v príslušnom zdaňovacom období) rovný alebo nižší 92,8– násobku sumy životného minima, t.j. 20 235,97 €, nezdaniteľná časť základu dane predstavuje 21 – násobok sumy životného minima, t.j. 4 579,26 € (mesačne 381,61 €).  Ak daňovník dosiahne príjmy vyššie ako 20 235,97 €, tak nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta ako rozdiel 44,2 násobku životného minima a jednej štvrtiny základu dane, tzn. 9 638,25 – (základ dane : 4).

Zamestnanec si môže nezdaniteľnú časť základu uplatniť iba u jedného zamestnávateľa a musí mať podpísané Vyhlásenie na zdanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.

Sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti predstavuje 19 % alebo 25 %.

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zúčtovanej a vyplatenej zamestnancovi v roku 2022 je:

 • §  19% z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne mesačne sumu 3 212,75 € vrátane (t.j. 176,8 – násobok sumy životného minima, čiže 38 553 €)
 • §  25% zo sumy prevyšujúcej sumu 3 212,75 € mesačne

Vypočítaný preddavok na daň sa zníži o sumu daňového bonusu, ak si ho daňovník uplatnil

Zamestnanec si môže u zamestnávateľa uplatniť daňový bonus na dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, tým že vypíše a podpíše tlačivo Vyhlásenie k zdaneniu príjmov  zo závislej činnosti v časti týkajúcej sa daňového bonusu. Zamestnanec si môže uplatniť daňový bonus, ak dosiahne mesačný zdaniteľný príjem aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy (minimálnamzda vroku 2022 je 646 €), teda 323 €.  

Od 1.1.2022 je výška minimálnej mzdy 646 €, a teda nárok na daňový bonus na dieťa vzniká daňovníkovi, ak jeho ročné príjmy dosiahli minimálne sumu 3 876 €, t.j. 6 násobok minimálnej mzdy a viac.

Daňový bonus od 1.1.2022 do 31.1.2022

Mesačná výška daňového bonusu na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa vo veku do 6 rokov je 47,14 € (565,68 € ročne). Posledný krát je možné uplatniť túto sumu daňového bonusu v kalendárnom mesiaci, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Mesačná výška daňového bonusu na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov je 43,60 € (523,20 € ročne).

Mesačná výška daňového bonusu na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov je 23,57 € (282,84 € ročne).

Ukážeme si výpočet čistej mzdy zamestnanca:

Čistá mzda zamestnanca = Hrubá mzda – Odvody – Preddavok na daň znížený o daňový bonus

Zamestnanec má v pracovnej zmluve uvedenú hrubú mzdu 850 €. Uplatňuje si nezdaniteľnú časť na daňovníka a daňový bonus na jedno maloleté dieťa (maloleté dieťa vo veku 5 rokov).

1. krok: Výpočet odvodov z hrubej mzdy zamestnanca

Hrubá mzda – odvody (zdravotná poisťovňa + sociálna poisťovňa)

Hrubá mzda zamestnanca predstavuje 850 €. Z hrubej mzdy zamestnanca zrazíme odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 4 %, t.j. 34,00 € a odvody do sociálnej poisťovne, ktoré spolu predstavujú 9,4 %, t.j. 79,90 €. Odvody, ktoré budú strnuté z hrubej mzdy zamestnanca predstavujú spolu 13,4 % , t.j. 113,90 €

2. krok: Výpočet čiastkového základu dane

Po odrátaní odvodov z hrubej mzdy zamestnanca dostaneme čiastkový základ dane, z ktorého počítame daň.

Hrubá mzda – odvody do zdravotnej poisťovne – odvody do sociálnej poisťovne = čiastkový základ dane

 1. Čiastkový základ dane (ČZD) = Hrubá mzda – odvody
 2. Čiastkový základ dane (ČZD) = 850 € – 113,90 €
 3. Čiastkový základ dane (ČZD) = 736,10 €

3. krok: Výpočet základu dane (zdaniteľnej mzdy zamestnanca)

Zamestnanecnárok uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD). Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje tzv. odpočítateľné položky, o ktoré si zamestnanec môže znížiť základ dane, z ktoré bude platiť daň.

Základ dane = Čiastkový základ dane (ČZD) – nezdaniteľná časť základu dane (NČZD)

 1. Základ dane = 736,10 – 381,61 €
 2. Základ dane = 354,49 €

4. krok: Výpočet preddavkov na daň z príjmov

Výpočet dane z príjmov zo závislej činnosti:

 1. Preddavok na daň ( 19 % ) = Základ dane x 19 %
 2. Preddavok na daň (19 % ) = 354,49 x 19 %
 3. Preddavok na daň (19 % ) = 67,35 €

5. krok: Výpočet čistej mzdy zamestnanca

Čistá mzda zamestnanca predstavuje: Hrubá mzda – Odvody – Preddavok na daň + Daňový bonus

 1. Čistá mzda zamestnanca = 850,00 €  – 113,90 € – 67,35 € + 47,14 €
 2. Čistá mzda zamestnanca = 715,89 €

Zamestnanec má hrubú mzdu 850 €. Po odrátaní odvodov zamestnanca a preddavku na daň (upraveného o daňový bonus) prestavuje čistá mzda sumu 715,89 €.

Chcete sa naučiť viac o spracovaní miezd, vypracovaní daňového priznania, či zorientovať sa v pracovno-právnych vzťahov? Vyplňte si prihlášku na kurz účtovníctva

Viac článkov zo sveta účtovníctva, kurzov a podnikania

Účtovníctvo
23.1.2023 16:01
 • 
3 minúty
Minimálna mzda a mzdové príplatky roku 2023
Minimálna mzda v roku 2023 je 700 €. Čo všetko ovplyvňuje minimálna mzda a aká je výška príplatkov v roku 2023 ? So zmenou výšky minimálnej mzdy sa mení aj výška príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu.
Kurzy
24.3.2021 16:04
 • 
2 minúty
Online kurz účtovníctva
Študuj s nami účtovníctvo online. Online kurz účtovníctva aj pre úplných začiatočníkov. Naučíš sa základy podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva, miezd a personalistiky. Dnes sa prihlás, zajtra študuj :-)
Účtovníctvo
11.1.2023 16:28
 • 
3 minúty
Minimálna mzda a mzdové veličiny v roku 2022
Minimálnou mzdou sa rozumie najnižšia možná mzda, ktorá musí byť vyplatená zamestnancovi za plný pracovný úväzok. Aká je výška minimálne mzdy v roku 2022 a ako ovplyvňuje príplatky? So zmenou výšky minimálnej mzdy sa mení aj výška príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu.

Nečakaj.

Rezervuj si miesto na kurze, zaberie ti to len minútu.