Pracovný pomer a odvody zo mzdy v roku 2020

Pracujete na trvalý pracovný pomer a zaujíma Vás, ako odvody ovplyvňujú výšku Vašej čistej mzdy? Aká bude výška Vašej čistej mzdy v roku 2020 ? Odpovede na tieto otázky Vám uvedieme v tomto článku

Ak pracujete na trvalý pracovný pomer, vykonávate závislú prácu, ste chránený Zákonníkom práce. Pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou, v ktorej sú dohodnuté podstatné náležitosti, ako druh práce a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce, mzdové podmienky(ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve) a ďalšie pracovné podmienky ako výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby.

V pracovnej zmluve máte dohodnutú výšku hrubej mesačnej mzdy, čo v praxi znamená, že po odpočítaní odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a 19 % preddavku na daň z príjmov (upraveného o daňový bonus) bude výška čistej mesačnej mzdy nižšia. Odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovni sa vypočítajú z vymeriavacieho základu, ktorý prestavuje hrubá mzda zamestnanca. Odvody, ktoré budú strnuté z hrubej mzdy zamestnanca predstavujú spolu 13,4 %.

Výška odvodov ovplyvňuje čistú mzdu zamestnanca a cenu práce zamestnávateľa (hrubá mzda zamestnanca + odvody zamestnávateľa za zamestnanca). Odvody zamestnávateľa predstavujú 35,2 % z hrubej mzdy zamestnanca.

Zamestnanec je povinný zo svojej mzdy platiť preddavky na daň z príjmov, ktoré mu zamestnávateľ zráža zo mzdy a odvádza daňovému úradu. Preddavok na daň z príjmov sa počíta zo základu dane, ktorý predstavuje hrubá mzda znížená o odvody zamestnanca (13,4 %) a o nezdaniteľnú časť základu dane. Ako zamestnanec máte nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, v roku 2020 je to mesačne v sume 367,85 €.

Nezdaniteľná časť základu dane sa odvíja od sumy životného minima, od 1.7.2019 je výška životného minima 210,20 €/mesiac. Ak daňovník dosiahol základ dane (v príslušnom zdaňovacom období) rovný alebo nižší 92,8– násobku sumy životného minima, t.j. 19506,56 €, nezdaniteľná časť základu dane predstavuje 21 – násobok sumy životného minima, t.j. 4 414,20 € (mesačne 367,85 €).  Ak daňovník dosiahne príjmy vyššie ako 19 506,56 €, tak nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta ako rozdiel 44,2 násobku životného minima a jednej štvrtiny základu dane, tzn. 9 290,84 – (základ dane : 4).

Zamestnanec si môže nezdaniteľnú časť základu uplatniť iba u jedného zamestnávateľa a musí mať podpísané Vyhlásenie na zdanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.

Sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti predstavuje 19 % alebo 25 %.

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zúčtovanej a vyplatenej zamestnancovi v roku 2020 je:

 • §  19% z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne mesačne sumu 3 096,95 € vrátane (t.j. 176,8 – násobok sumy životného minima, čiže 37 163,36 €)
 • §  25% zo sumy prevyšujúcej sumu 3 096,95 € mesačne

Vypočítaný preddavok na daň sa zníži o sumu daňového bonusu, ak si ho daňovník uplatnil

Zamestnanec si môže u zamestnávateľa uplatniť daňový bonus na dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, tým že vypíše a podpíše tlačivo Vyhlásenie k zdaneniu príjmov  zo závislej činnosti v časti týkajúcej sa daňového bonusu. Zamestnanec si môže uplatniť daňový bonus, ak dosiahne mesačný zdaniteľný príjem aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy.  Od 1.1.2020 je výška minimálnej mzdy 580 €, a teda nárok na daňový bonus na dieťa vzniká daňovníkovi, ak jeho ročné príjmy dosiahli minimálne sumu 3 480 €, t.j. 6 násobok minimálnej mzdy a viac.

Mesačná výška daňového bonusu 22,72 €. Od 1.4.2019 bola schválená dvojnásobná suma daňového bonusu na dieťa, ktoré nedovŕšilo šesť rokov veku, a to vo výške 45,44 € pre rok 2020.

Ukážeme si výpočet čistej mzdy zamestnanca:

Čistá mzda zamestnanca = Hrubá mzda – Odvody – Preddavok na daň znížený o daňový bonus

Zamestnanec má v pracovnej zmluve uvedenú hrubú mzdu 650 €. Uplatňuje si nezdaniteľnú časť na daňovníka a daňový bonus na jedno maloleté dieťa (maloleté dieťa má viac ako 6 rokov).

1. krok: Výpočet odvodov z hrubej mzdy zamestnanca

Hrubá mzda – odvody (zdravotná poisťovňa + sociálna poisťovňa)

Hrubá mzda zamestnanca predstavuje 650 €. Z hrubej mzdy zamestnanca zrazíme odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 4 %, t.j. 26,00 € a odvody do sociálnej poisťovne, ktoré spolu predstavujú 9,4 %, t.j. 61,10 €. Odvody, ktoré budú strnuté z hrubej mzdy zamestnanca predstavujú spolu 13,4 % , t.j. 87,10 €

2. krok: Výpočet čiastkového základu dane

Po odrátaní odvodov z hrubej mzdy zamestnanca dostaneme čiastkový základ dane, z ktorého počítame daň.

Hrubá mzda – odvody do zdravotnej poisťovne – odvody do sociálnej poisťovne = čiastkový základ dane

 1. Čiastkový základ dane (ČZD) = Hrubá mzda – odvody
 2. Čiastkový základ dane (ČZD) = 650 € – 87,10 €
 3. Čiastkový základ dane (ČZD) = 562,90 €

3. krok: Výpočet základu dane (zdaniteľnej mzdy zamestnanca)

Zamestnanecnárok uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD). Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje tzv. odpočítateľné položky, o ktoré si zamestnanec môže znížiť základ dane, z ktoré bude platiť daň.

Základ dane = Čiastkový základ dane (ČZD) – nezdaniteľná časť základu dane (NČZD)

 1. Základ dane = 562,90 – 367,86 €
 2. Základ dane = 195,05 €

4. krok: Výpočet preddavkov na daň z príjmov

Výpočet dane z príjmov zo závislej činnosti:

 1. Preddavok na daň ( 19 % ) = Základ dane x 19 %
 2. Preddavok na daň (19 % ) = 195,05 x 19 %
 3. Preddavok na daň (19 % ) = 37,05 €

5. krok: Výpočet čistej mzdy zamestnanca

Čistá mzda zamestnanca predstavuje: Hrubá mzda – Odvody – Preddavok na daň + Daňový bonus

 1. Čistá mzda zamestnanca = 650,00 €  – 87,10 € – 37,05 € + 22,86 €
 2. Čistá mzda zamestnanca = 548,61 €

Zamestnanec má hrubú mzdu 650 €. Po odrátaní odvodov zamestnanca a preddavku na daň (upraveného o daňový bonus) prestavuje čistá mzda sumu 548,61 €.

Chcete sa naučiť viac o spracovaní miezd, vypracovaní daňového priznania, či zorientovať sa v pracovno-právnych vzťahov? Vyplňte si prihlášku na kurz účtovníctva

Viac článkov zo sveta účtovníctva, kurzov a podnikania

Práca
25.6.2020 13:48
 • 
3 minúty čítania
3 dôvody, prečo sú kurzy relevantné pre tvoj životopis
Keď si zamestnávatelia hľadajú nového pracovníka, tak si zvyčajne všímajú rôzne veci, avšak všetci sa snažia nájsť odpoveď na otázku, či tento človek bude predstavovať pre ich firmu cenný prínos.
Práca
25.6.2020 13:48
 • 
3 minúty čítania
Overené triky, ktoré pomôžu tvojmu životopisu vyniknúť
Personalisti zvyčajne dostanú desiatky životopisov. Ak chceš aby sa práve ten tvoj odlíšil od davu, prečítaj si týchto 7 tipov.
Kurzy
25.6.2020 13:48
 • 
3 minúty čítania
Nazri k nám na kurz účtovníctva :-)
Opíšeme Ti priebeh kurzu účtovníctva, aby si vedel na čo sa máš tešiť 🙂 Náš kurz účtovníctva pozostáva z troch navzájom prepojených modulov – Jednoduchého účtovníctva, Podvojného účtovníctva, Mzdového účtovníctva a personalistiky. Celým našim kurzom...

Nečakaj.

Rezervuj si miesto na kurze, zaberie ti to len minútu.