Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky účinné od 25.5.2018

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné pre organizátora kurzu, ktorým je:  

SA VZDELAJ s.r.o., so sídlom Cesta na štadión 842/3, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 52877132, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 38103/S (ďalej len „organizátor kurzu“),

MV eCommerce s.r.o., so sídlom Sitnianska 6599/25, 974 11 Banská Bystrica, IČO:47993308, DIČ: 2024182028, IČ DPH: SK2024182028, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 33643/S (ďalej len „organizátor kurzu“),

Mgr. Veronika Dobríková – SA.VZDELAJ, Mlynská ulica 537/37, 976 11 Selce, IČO: 51 750 708,  DIČ: 1123500884, zapísaná v obch. registri Okresného súdu Banská Bystrica, Číslo živnostenského registra: 620-41359 (ďalej len „organizátor kurzu“).

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa upravujú práva a povinnosti medzi organizátorom kurzu a účastníkom (záujemcom o zabezpečenie kurzu) dňom odoslania prihlášky na kurz z internetovej adresy organizátora kurzu www.savzdelaj.sk

Zmluvný vzťah medzi organizátorom kurzu a účastníkom vzniká dňom odoslania prihlášky z internetovej adresy organizátora kurzu  www.savzdelaj.sk.

Rekvalifikačný kurz

Organizátor kurzu sa zaväzuje, v prípade prihlásenia potrebného počtu účastníkov, kurz zabezpečiť a umožniť účastníkovi absolvovanie kurzu. Účastník sa zaväzuje na kurz nastúpiť a zaplatiť organizátorovi kurzu cenu kurzovného za kurz. Organizátor kurzu  sa zaväzuje po úspešnom absolvovaní kurzu a po zaplatení celej ceny kurzu vydať účastníkovi Osvedčenia o absolvovaní kurzu (ďalejlen „ceritfikát“).

Cena kurzu a platobné podmienky

Cena kurzu je stanovená cenníkom organizátora kurzu, ktorý je uvedený na internetovej stránke www.savzdelaj.sk/cennik. Právo na zaplatenie ceny vznikne organizátorovi kurzu dňom odoslania prihlášky na kurz účastníkom.

Cenu kurzu účastník uhrádza jednorazovým zaplatením ceny kurzu uvedenej v prihláške. Účastník uhrádza platbu za kurz platobnou kartou alebo prostredníctvom služieb Apple Pay alebo Google Pay, alebo bankovým prevodom na základe zaslania dokladu o úhrade organizátorom kurzu. Splatnosť ceny pri bankovom prevode je do 7 dní od odoslania dokladu o úhrade organizátorom kurzu, najneskôr však do termínu začatia kurzu.

V prípade schváleného REPASu po ukončení rekvalifikácie preplatí príslušný úrad prácecelú sumu (platí len pri dennom kurze Účtovník PRO).

Podmienky pre vrátenie uhradených poplatkov za kurz a storno poplatky:

Pred začiatkom kurzu, musí organizátor kurzu zabezpečiť miestnosť, v ktorej bude kurz prebiehať, zabezpečiť lektora, výpočtovú techniku a pripraviť všetky potrebné materiály ku kurzu. Prípadná neúčasť účastníka na kurze môže ovplyvniť aj ďalších účastníkov, ktorí sú na kurz prihlásení. Preto sú v prípade neúčasti účastníka na kurze z dôvodu, ktorý nezavinil organizátor kurzu storno poplatky nasledovné:

  1. ak účastník kurzu najneskôr 15 dní pred dňom otvorenia kurzu oznámi organizátorovi kurzu, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy,
  2. ak účastník kurzu oznámi organizátorovi kurzu 7 až 14 dní pred dňom otvorenia kurzu, že sa na kurze nezúčastní, storno poplatok je 30 % z ceny kurzu, ktorý si organizátor započíta na náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu (personálne, materiálneatechnické zabezpečenie kurzu),
  3. ak účastník kurzu menej ako 6 dní pred dňom otvorenia kurzu oznámi organizátorovi kurzu, že sa na kurze nezúčastní, storno poplatok je 50 % z ceny kurzu, ktorý si organizátor započíta na náhradu zavzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu (personálne, materiálneatechnické zabezpečenie kurzu),
  4. ak účastník jeden deň alebo v deň otvorenia kurzu oznámi, že sa na kurze nezúčastní, nemá nárok na vrátenie ceny kurzu (storno poplatok je 100 % z ceny kurzu),
  5. ak účastník počas trvania kurzu zo zdravotných dôvodov alebo z iných dôvodov nebude môcť pokračovať v kurze, účastník nemá nárok na vrátenie ceny kurzu. V takomto prípade odôvodnenosť posudzuje organizátor kurzu v každom prípade výhradne individuálne, avšak organizátor kurzu si vyhradzuje právo započítať účastníkovi kurzu náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu (personálne, materiálne a technické zabezpečenie kurzu) a alikvotnú časť ceny kurzu, ktorej sa daný účastník zúčastnil.

V prípade, ak organizátor kurzu neuskutoční kurz pre nízky počet účastníkov alebo z iných organizačných dôvodov, Vašu platbu Vám vráti v plnej výške.

Povinnosti účastníka

Účastník je povinný dodržiavať pravidlá ochrany pred požiarmi a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zároveň sa zaväzuje bezodkladne oznámiť organizátorovi kurzu akýkoľvek úraz, ktorý vznikne v súvislosti s účasťou na kurze organizátora kurzu.

Záverečné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na kurz vyplnenej účastníkom na internetovej stránke www.savzdelaj.sk. Odoslaním Prihlášky na kurz účastník potvrdzuje, že zmluvné podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.