Všeobecné obchodné podmienky

Táto verzia všeobecných obchodných podmienok bola vydaná a je účinná od 2.1.2021

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné pre organizátora kurzu, ktorým je:  

VZDELAJ SA s.r.o., so sídlom Mlynská ulica 537/37, 976 11 Selce, IČO: 53987781, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 41817/S (ďalej len „organizátor kurzu“),

SA VZDELAJ s.r.o., so sídlom Cesta na štadión 842/3, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 52877132, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 38103/S (ďalej len „organizátor kurzu“),

MV eCommerce s.r.o., so sídlom Sitnianska 6599/25, 974 11 Banská Bystrica, IČO:47993308, DIČ: 2024182028, IČ DPH: SK2024182028, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 33643/S (ďalej len „organizátor kurzu“),

Mgr. Veronika Dobríková – SA.VZDELAJ, Mlynská ulica 537/37, 976 11 Selce, IČO: 51 750 708,  DIČ: 1123500884, zapísaná v obch. registri Okresného súdu Banská Bystrica, Číslo živnostenského registra: 620-41359 (ďalej len „organizátor kurzu“).

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa upravujú práva a povinnosti medzi organizátorom kurzu a účastníkom (záujemcom o zabezpečenie kurzu) dňom odoslania prihlášky na kurz z internetovej adresy organizátora kurzu www.savzdelaj.sk

Účastníkom je každá osoba, ktorá si vyplní a odošle prihlášku na kurz prostredníctvom internetovej adresy organizátora kurzu www.savzdelaj.sk

Zmluvný vzťah medzi organizátorom kurzu a účastníkom vzniká dňom odoslania prihlášky z internetovej adresy organizátora kurzu  www.savzdelaj.sk.

Rekvalifikačný kurz, kurz účtovníctva, online kurz

Organizátor kurzu sa zaväzuje, v prípade prihlásenia potrebného počtu účastníkov, kurz zabezpečiť a umožniť účastníkovi absolvovanie kurzu. Účastník sa zaväzuje na kurz nastúpiť a zaplatiť organizátorovi kurzu cenu kurzovného za kurz. Organizátor kurzu  sa zaväzuje po úspešnom absolvovaní kurzu a po zaplatení celej ceny kurzu vydať účastníkovi Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania  (ďalej len osvedčenie o absolvovaní kurz „ceritfikát“).

Rekvalifikačný kurz - Účtovník (modul: Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo, Mzdové účtovníctvo a personalistika)

Kurz účtovníctva - Kompletný kurz (ďalej len kompletný kurz účtovníctva)

Online kurz - Kompletný kurz online (ďalej len kompletný kurz účtovníctva online)

Kompletný kurz a kompletný kurz online obsahuje modul Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo, Mzdové účtovíctvo a personalistiku.

Cena kurzu a platobné podmienky

Cena kurzu je uvedená v prihláške. Cena uvedená v prihláške na kurz je konečná. Právo na zaplatenie ceny vznikne organizátorovi kurzu dňom odoslania prihlášky na kurz účastníkom.

Cenu kurzu účastník uhrádza jednorazovým zaplatením ceny kurzu uvedenej v prihláške. Účastník uhrádza platbu za kurz platobnou kartou alebo prostredníctvom služieb Apple Pay alebo Google Pay, alebo bankovým prevodom na základe zaslania dokladu o úhrade organizátorom kurzu. Splatnosť ceny pri bankovom prevode je do 7 dní od odoslania dokladu o úhrade organizátorom kurzu, najneskôr však do termínu začatia kurzu.

Pokiaľ účastník kurzu neuhradí cenu kurzovného na základe zaslania platobného príkazu, zálohovej faktúry alebo faktúry organizátorom kurzu, organizátor kurzu má právo požadovať od účastníka kurzovné v plnej výške, ak účastník kurzu neoznámi organizátorovi najneskôr deň pred termínom začatia kurzu svoju neúčasť písomnou formou (e-mailom). Plnou výškou kurzovného sa rozumie:

 • Podvojné účtovníctvo online : 199 €
 • Jednoduché účtovníctvo online: 129 €
 • Mzdové účtovníctvo a personalistika online: 179 €
 • Kompletný kurz online: 449 €

Ak sa účastník kurzu zúčastní na výučbe kurzu, sú mu poskytnuté všetky podklady a informácie pre absolvovanie kurzu (učebné materiály, skriptá, prihlasovacie údaje do online učebne v prípade absolvovania online kurzu) a neuhradí organizátorovi kurzu kurzovné v plnej výške, organizátor kurzu má právo požadovať od účastníka kurzu kurzovné v plnej výške. Plnou výškou kurzovného sa rozumie: Podovjné účtovníctvo online: 199 €, Jednoduché účtovníctvo online: 129 €, Mzdové účtovníctvo a personalistika online: 179 €, Kompletný kurz online: 449 €.

Cena kurzu v prípade rekvalifikačného kurzu Účtovník (modul: Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo, Mzdové účtovníctvo a personalistika) je stanovená cenníkom organizátora kurzu, ktorý je uvedený na internetovej stránke www.savzdelaj.sk/cennik. V prípade schváleného rekvalifikačného kurzu cez projekt REPAS (ďalej len "schváleného Repasu") po ukončení rekvalifikácie preplatí príslušný úrad práce celú sumu.

Online kurz

Vzhľadom na vzniknutú situáciu ohaľom korona vírusu a v rámci zamedzenia šírenia ochoreniaCOVID-19 prebiehajú všetky naše kurzy online formou.

Účastníkom online kurzu je každá osoba, ktorá si vyplní a odošle prihlášku na kurz prostredníctvom internetovej adresy organizátora kurzu www.savzdelaj.sk

Po úhrade poplatku za kurzovné alebo v prípade schváleného Repas+ bude účastníkovi kurzu sprístupnená online učebňa. Výučba online kurzu prebieha v online učebni, kde sa účastník kurzu spojí naživo s lektorom prostredníctvom video konferencie. Účastník kurzu prihlásením sa do online učebne dáva súhlas s nahratím audiovizuálneho záznamu jeho zverejnením, pokiaľ je online kurz nahrávaný organizátorom kurzu. Kurz je nahrávaný vtedy, ak v priebehu video konferencii bude červený krúžok. Pokiaľ účastník online kurzu si neželá byť súčasťou nahrávania, vypne si kameru a mikrofón. Záznam je účastníkom zverejnený len po dobu trvania kurzu.

Učebné materiály. Na obsah všetkých učebných materiálov sa vzťahujú autorské práva organizátora kurzu uvedeného v úvodných ustanoveniach týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP" ).  Reprodukcia, prenos, šírenie, ukladanie časti alebo celého obsahu v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu autorov a spoločnosti VZDELAJ SA s.r.o., SA VZDELAJ s.r.o. ,  Mgr. Veronika Dobríková - SA.VZDELAJ je zakázané.

Videoarchív, záznam zo školenia. Účastníkom, ktorým je poskytnutý videoarchív, záznam zo školenia sa vzťahujú autorské práva organizátora kurzu uvedeného v úvodných ustanoveniach týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP" ).  Reprodukcia, prenos, šírenie, ukladanie časti alebo celého obsahu v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu autorov a spoločnosti VZDELAJ SA s.r.o., SA VZDELAJ s.r.o. ,  Mgr. Veronika Dobríková - SA.VZDELAJ je zakázané.

Podmienky pre vrátenie uhradených poplatkov za kurz a storno poplatky (prezenčné denné, víkendové a večerné kurzy):

Pred začiatkom kurzu, musí organizátor kurzu zabezpečiť miestnosť, v ktorej bude kurz prebiehať, zabezpečiť lektora, výpočtovú techniku a pripraviť všetky potrebné materiály ku kurzu. Prípadná neúčasť účastníka na kurze môže ovplyvniť aj ďalších účastníkov, ktorí sú na kurz prihlásení. Preto sú v prípade neúčasti účastníka na kurze z dôvodu, ktorý nezavinil organizátor kurzu storno poplatky nasledovné:

 1. ak účastník kurzu najneskôr 15 dní pred dňom otvorenia kurzu oznámi organizátorovi kurzu, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy,
 2. ak účastník kurzu oznámi organizátorovi kurzu 7 až 14 dní pred dňom otvorenia kurzu, že sa na kurze nezúčastní, storno poplatok je 30 % z ceny kurzu, ktorý si organizátor započíta na náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu (personálne, materiálne a technické zabezpečenie kurzu),
 3. ak účastník kurzu menej ako 6 dní pred dňom otvorenia kurzu oznámi organizátorovi kurzu, že sa na kurze nezúčastní, storno poplatok je 50 % z ceny kurzu, ktorý si organizátor započíta na náhradu zavzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu (personálne, materiálne a technické zabezpečenie kurzu),
 4. ak účastník kurzu jeden deň alebo v deň otvorenia kurzu oznámi, že sa na kurze nezúčastní, nemá nárok na vrátenie ceny kurzu (storno poplatok je 100 % z ceny kurzu),
 5. ak účastník počas trvania kurzu zo zdravotných dôvodov alebo z iných dôvodov nebude môcť pokračovať v kurze, účastník nemá nárok na vrátenie ceny kurzu. V takomto prípade odôvodnenosť posudzuje organizátor kurzu v každom prípade výhradne individuálne, avšak organizátor kurzu si vyhradzuje právo započítať účastníkovi kurzu náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu (personálne, materiálne a technické zabezpečenie kurzu) a alikvotnú časť ceny kurzu, ktorej sa daný účastník zúčastnil.

V prípade, ak organizátor kurzu neuskutoční kurz pre nízky počet účastníkov alebo z iných organizačných dôvodov,  uhradenú platbu za kurzovné účastníkovi kurzu vráti v plnej výške alebo mu poskytne možnosť zúčastniť sa na kurze v náhradnom termíne.

Podmienky pre vrátenie uhradených poplatkov za kurz a storno poplatky (online doobedné, poobedné víkendové kurzy):

Prípadná neúčasť účastníka na kurze môže ovplyvniť aj ďalších účastníkov, ktorí sú na kurz prihlásení. Preto sú v prípade neúčasti účastníka na kurze z dôvodu, ktorý nezavinil organizátor kurzu storno poplatky nasledovné:

 1. ak účastník online kurzu najneskôr 15 dní pred dňom začatia online kurzu oznámi organizátorovi kurzu, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy,
 1. ak účastník online kurzu oznámi organizátorovi kurzu 7 až 14 dní pred dňom začatia online kurzu, že sa na kurze nezúčastní, storno poplatok je 30 % z ceny kurzu, ktorý si organizátor započíta na náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu (personálne, materiálne a technické zabezpečenie kurzu),
 1. ak účastník online kurzu menej ako 6 dní pred dňom začatia online kurzu oznámi organizátorovi kurzu, že sa na kurze nezúčastní, storno poplatok je 50 % z ceny kurzu, ktorý si organizátor započíta na náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu (personálne, materiálne a technické zabezpečenie kurzu),
 1. ak účastník online kurzu jeden deň alebo v deň začatia online kurzu oznámi, že sa na kurze nezúčastní, nemá nárok na vrátenie ceny kurzu (storno poplatok je 100 % z ceny kurzu),
 1. ak účastník online kurzu počas trvania online kurzu zo zdravotných dôvodov alebo z iných dôvodov nebude môcť pokračovať v kurze, účastník nemá nárok na vrátenie ceny kurzu. V takomto prípade odôvodnenosť posudzuje organizátor kurzu v každom prípade výhradne individuálne, avšak organizátor kurzu si vyhradzuje právo započítať účastníkovi kurzu náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu (personálne, materiálne a technické zabezpečenie kurzu) a alikvotnú časť ceny kurzu, ktorej sa daný účastník zúčastnil.

V prípade, ak organizátor kurzu neuskutoční online kurz pre nízky počet účastníkov alebo z iných organizačných dôvodov, uhradenú platbu za kurzovné účastníkovi kurzu vráti v plnej výške alebo mu poskytne možnosť zúčastniť sa online kurzu v náhradnom termíne.

Povinnosti účastníka

Účastník je povinný dodržiavať pravidlá ochrany pred požiarmi a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zároveň sa zaväzuje bezodkladne oznámiť organizátorovi kurzu akýkoľvek úraz, ktorý vznikne v súvislosti s účasťou na kurze organizátora kurzu.

Záverečné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na kurz vyplnenej účastníkom na internetovej stránke www.savzdelaj.sk. Odoslaním Prihlášky na kurz účastník potvrdzuje, že zmluvné podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.

Organizátor kurzu je vlastníkom všetkého obsahu kurzu, výučby a učebnýchmateriálov, vrátane elektronického obsahu, t.j. všetkých podkladov posielanýchúčastníkovi prostredníctvom e-mailu (praktické príručky, skriptá, pomôcky,online prezentácie). Akékoľvek použitie obsahu kurzu, výukových materiálov a elektronickéhoobsahu ktoroukoľvek treťou osobou, ktorá nie je účastníkom kurzu a online kurzubez súhlasu organizátora kurzu je zakázané.